Wyam.Testing.Meta Namespace

Class Types

Class Summary
TestMetadata A test implementation of Wyam.Common.Meta.IMetadata.
GitHub